Chọn phát biểu sai khi nói về sóng dừng.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chọn phát biểu sai khi nói về sóng dừng.

ID [0]

Chọn phát biểu sai khi nói về sóng dừng.

A.Điểm bụng là điểm mà sóng tới và sóng phản xạ cùng pha.
B.Điểm nút là điểm mà sóng tới và sóng phản xạ ngược pha.
C.Trong sóng dừng có sự truyền pha từ điểm này sang điểm khác.
D.Các điểm nằm trên một bó sóng thì dao động cùng pha.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C
Bình luận
luannguyen2k1 - A B sao lại sai vậy ạ

Trả lời

reus98 Câu A và B đúng mà e , đề yêu cầu chọn câu sai nhé :
Lí thuyết về sóng dừng là :
+ Điểm bụng là điểm mà sóng tới và sóng phản xạ cùng pha.
+ Điểm nút là điểm mà sóng tới và sóng phản xạ ngược pha.
Sóng là một quá trình tuần hoàn trong không gian theo thời gian.
Sóng là một quá trình truyền pha dao động và truyền năng lượng.
boithamdoan123 - Sao c sai vậy ạ

Trả lời

npnspeed Sự truyền sóng của 1 sóng mới có tính chất truyền pha dao động
Còn ở sóng dừng thì không.