Chu trình Canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chu trình Canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào?

ID [0]

Chu trình Canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào?

A.chỉ ở nhóm thực vật CAM.
B.ở cả 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM.
C.ở nhóm thực vật C4 và CAM.
D.chỉ ở nhóm thực vật C3.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B Chu trình Canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp đều xảy ra ở cả ba nhóm thực vật C3, C4 và CAM.

→ Đáp án B.
Bình luận