Chu trình Canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chu trình Canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào?

ID [621796]

Chu trình Canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào?

A. chỉ ở nhóm thực vật CAM.
B. ở cả 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM.
C. ở nhóm thực vật C4 và CAM.
D. chỉ ở nhóm thực vật C3.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhatmai0606

Nguyễn Thị Vân

Chu trình Canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp đều xảy ra ở cả ba nhóm thực vật C3, C4 và CAM.

→ Đáp án B.