Chuyển nhân của tế bào sinh dưỡng từ cơ thể có kiểu gen aaBBddEE (cơ thể 1) vào trứng đã bị mất nhân của cơ thể có kiểu ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chuyển nhân của tế bào sinh dưỡng từ cơ thể có kiểu gen aaBBddEE (cơ thể 1) vào trứng đã bị mất nhân của cơ thể có kiểu ?

ID [304484]

Chuyển nhân của tế bào sinh dưỡng từ cơ thể có kiểu gen aaBBddEE (cơ thể 1) vào trứng đã bị mất nhân của cơ thể có kiểu gen AAbbDDee (cơ thể 2) tạo ra tế bào chuyển nhân. Nuôi cấy tế bào chuyển nhân tạo nên cơ thể hoàn chỉnh (cơ thể 3). Kiểu gen của cơ thể chuyển nhân (cơ thể 3) này sẽ là

A.aaBBddEE.
B.AAbbDDee.
C.AABBDDEE.
D.AaBbDdEe.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AĐáp án A.
Kiểu gen của cơ thể do kiểu gen của nhân quyết định. Cơ thể chuyển nhân này có nhân từ tế bào sinh dưỡng của cơ thể aaBBddEE nên kiểu gen của cơ thể chuyển nhân (cơ thể 3) là aaBBddEE.
Bình luận