Co 3 dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3). - Trộn 5 ml dung dịch (1?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Co 3 dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3). - Trộn 5 ml dung dịch (1?

ID [0]

Co 3 dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3).
– Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (2), thêm bột Cu dư, thu được V1 lít khí NO.
– Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được 2V1 lít khí NO.
– Trộn 5 ml dung dịch (2) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được V2 lít khí NO.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. So sánh nào sau đây đúng?

A.V2 = 2V1
B.V2 = V1
C.V2 = 3V1
D.2V2 = V1
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CGiải: PTHH: 3Cu + 8H+ + 2NO3 → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O.

● Vì khi trộn (1) với (2) hoặc (1) với (3) thì thu được thể tích khí lần lượt là V1 và 2V1

→ Lượng NO3 hoặc H+ ở hai thí nghiệm là gấp đôi nhau. Để ý rằng lượng NO3 bằng nhau

→ Lượng H+ gấp đôi nhau → (1) là KNO3, (2) là HNO3 và (3) là H2SO4.

● Khi đó dễ dàng xác định được V1 = 0,028 lít, V2 = 0,084 lít → V2 = 3V1 ⇒ Chọn C

Bình luận