Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng? I. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng kiểu cấu tạo. II. Cơ quan tương đồng ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng? I. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng kiểu cấu tạo. II. Cơ quan tương đồng ?

ID [303781]

Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
I. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng kiểu cấu tạo.
II. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng nguồn gốc.
III. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau.
IV. Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng.

A.1.
B.2.
C.3.
D.4.
Moon.vn
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CĐáp án C.
Có 3 phát biểu đúng là I, II, IV.
III sai. Vì cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng nguồn gốc.
Bình luận