Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng? I. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng kiểu cấu tạo. II. Cơ quan tương đồng ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream toán học: Tích có hướng của 2 vecto

Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng? I. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng kiểu cấu tạo. II. Cơ quan tương đồng ?

ID [786237]

Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
I. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng kiểu cấu tạo.
II. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng nguồn gốc.
III. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau.
IV. Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Lại Thị Lan
Đáp án C Đáp án C.
Có 3 phát biểu đúng là I, II, IV.
III sai. Vì cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng nguồn gốc.
Bình luận