Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về ưu thế lai? I. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở cơ thể mang nhiều cặp gen đồng hợp?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về ưu thế lai? I. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở cơ thể mang nhiều cặp gen đồng hợp?

ID [304473]

Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về ưu thế lai?
I. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở cơ thể mang nhiều cặp gen đồng hợp trội nhất.
II. Ưu thế lai chỉ biểu hiện ở phép lai nghịch
III. Chỉ có một số tổ hợp lai giữa các cặp bố mẹ nhất định mới có ưu thế lai cao.
IV. Người ta không sử dụng con lai có ưu thế cao làm giống vì chúng đồng nhất về kiểu hình.
V. Phương pháp sinh sản sinh dưỡng là phương pháp phổ biến nhất duy trì ưu thế lai ở thực vật.
VI.Phương pháp sử dụng hai dòng thuần chủng mang các cặp gen tương phản để tạo con lai có ưu thế lai được gọi là lai khác dòng kép.

A.1.
B.2.
C.3.
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BĐáp án B
Chỉ có III, V đúng → Đáp án B
I – Sai. Vì ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở cơ thể mang nhiều cặp gen dị hợp nhất.
II – Sai. Ưu thế lai có thể biểu hiện ở phép lai thuận, cũng có thể biểu hiện ở phép lai nghịch.
IV – Sai. Vì người ta không sử dụng con lai có ưu thế cao làm giống vì chúng có kiểu gen dị hợp nên đời sau sẽ có hiện tượng phân tính → xuất hiện nhiều tổ hợp gen lặn gây hại.
VI – Sai. Vì phương pháp sử dụng hai dòng thuần chủng mang các cặp gen tương phản để tạo con lai có ưu thế lai được gọi là lai khác dòng đơn.
Bình luận