Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng, khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật?I. Ở thực vật C3 sản phẩm đầu tiên của gi?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng, khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật?I. Ở thực vật C3 sản phẩm đầu tiên của gi?

ID [0]

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng, khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật?
I. Ở thực vật C3 sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định CO2 là hợp chất AIPG.
II. Thực vật C4 và thực vật CAM có hai loại lục lạp ở tế bào mô giậu và tế bào bó mạch.
III. Sản phẩm đầu tiên trong giai đoạn cố định CO2 ở thực vật CAM là một hợp chất 4C.
IV. Sản phẩm trong pha sáng của quá trình quang hợp gồm có ATP, NADPH, O2.

A.2.
B.3.
C.1.
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận
vupham2703 - giỈ THÍCH HỘ VS

Trả lời

longngocthiennga I. Sai. Ở thực vật C3 sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định CO2 là hợp chất APG.
II. Sai. Ở thực vật C4 Cố định Co2 ở lục lạp TB mô giậu và khử CO2 ở lục lạp TB bó mạch, còn CAM chỉ có lục lạp của TB mô giậu.
III. Đúng. Hợp chất 4C axit oxaloaxetit axit matlic
IV. Đúng. sgk