Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về nguồn biến dị di truyền của quá trình tạo giống mới? I. Biến dị tổ hợp. II.?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về nguồn biến dị di truyền của quá trình tạo giống mới? I. Biến dị tổ hợp. II.?

ID [786369]

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về nguồn biến dị di truyền của quá trình tạo giống mới?
I. Biến dị tổ hợp.
II. Biến di đột biến.
III. Biến dị không di truyền.
IV. ADN tái tổ hợp.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án C Đáp án C.
Có 3 phát biểu đúng là I, II, IV.
Nguồn biến dị di truyền của tạo giống mới là biến dị tổ hợp, đột biến và ADN tái tổ hợp.
Bình luận