Có bao nhiêu ví dụ sau đây thuộc cơ chế cách li sau hợp tử? I. Ngựa cái giao phối với lừa đực sinh ra con la. Con la kh?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Có bao nhiêu ví dụ sau đây thuộc cơ chế cách li sau hợp tử? I. Ngựa cái giao phối với lừa đực sinh ra con la. Con la kh?

ID [651883]

Có bao nhiêu ví dụ sau đây thuộc cơ chế cách li sau hợp tử?
I. Ngựa cái giao phối với lừa đực sinh ra con la. Con la không có khả năng sinh sản.
II. Cây thuộc loài này thường không thụ phấn được cho cây thuộc loài khác.
III. Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo ra hợp tử nhưng hợp tử không phát triển.
IV. Các loài ruồi giấm khác nhau có tập tính giao phối khác nhau.

A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án A Có 2 ví dụ thuộc về cách li sau hợp tử, đó là I và III. → Đáp án A.
Giải thích: Cách li sau hợp tử là hình thức cách li, trong đó đã xảy ra thụ tinh tạo ra hợp tử nhưng hợp tử bị chết, hoặc phôi bị chết, hoặc sinh ra cá thể con nhưng đời con bị bất thụ.
Các ví dụ II và IV thuộc về cách li trước hợp tử.
Bình luận