Cơ quan tương tự phản ánh tiến hóa đồng quy, cơ quan tương đồng phản ánh tiến hóa phân li. I. Tuyến nọc độc của rắn và t?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cơ quan tương tự phản ánh tiến hóa đồng quy, cơ quan tương đồng phản ánh tiến hóa phân li. I. Tuyến nọc độc của rắn và t?

ID [304022]

Có bao nhiêu cặp cơ quan sau đây phản ánh sự tiến hóa đồng quy?
I. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của các loài động vật khác: cơ quan tương đồng.
II. Cánh dơi và tay người: cơ quan tương đồng.
III. Gai hoa hồng và gai hoàng liên: cơ quan tương tự.
IV. Tua cuốn đậu và gai xương rồng: cơ quan tương đồng, biến dạng của lá.
V. Ruột thừa ở người và manh tràng ở thỏ là cơ quan tương đồng.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Lại Thị Lan
Đáp án A Cơ quan tương tự phản ánh tiến hóa đồng quy. Chỉ có III là cơ quan tương tự.
→ Đáp án A.
Bình luận