Collin told me he his clothes when the ground .
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Collin told me he his clothes when the ground .


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Null

ID [755950]

Collin told me he __________ his clothes when the ground __________.

A. had been ironing/had shaken
B. was ironing/shook
C. had been ironing/was shaking
D. ironed/had shaken
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Cấu trúc: S1 + was/were + V-ing when S2 + V-ed (Diễn đạt 1 hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào trong quá khứ.)
Vì đây là dạng câu tường thuật nên các động từ phải được lùi thì: was ironing -> had been ironing, shook -> had shaken.
Tạm dịch: Collin nói với tôi rằng khi anh ta đang ủi quần áo thì mặt đất rung chuyển.
trannhatthong2812 chú ý 1
17 Tháng 6 lúc 17:12