Collin told me he his clothes when the ground .
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Collin told me he his clothes when the ground .

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Null

ID 755950.

Collin told me he __________ his clothes when the ground __________.

A. had been ironing/had shaken
B. was ironing/shook
C. had been ironing/was shaking
D. ironed/had shaken
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 13 Tháng 6 lúc 11:8 Link fb:
Cấu trúc: S1 + was/were + V-ing when S2 + V-ed (Diễn đạt 1 hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào trong quá khứ.)
Vì đây là dạng câu tường thuật nên các động từ phải được lùi thì: was ironing -> had been ironing, shook -> had shaken.
Tạm dịch: Collin nói với tôi rằng khi anh ta đang ủi quần áo thì mặt đất rung chuyển.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
trannhatthong2812 chú ý 1
17 Tháng 6 lúc 17:12
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ