Computers are used in schools and universities.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Computers are used in schools and universities.

ID [756009]

Computers are ____ used in schools and universities.

A. widely
B. wide
C. widen
D. width
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Đáp án: A
Dịch: Máy tính được sử dụng rộng rãi trong các trường đại học