Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Công thức háo học của magie photphua là

Công thức háo học của magie photphua là

A. Mg2P2

B. Mg3P2

C. Mg5P2

D. Mg3(PO4)2

Đáp án B

HD: : Magie photphua có công thức hóa học: Mg3P2.
Chọn đáp án B .