Constuner studies have revealed that FreshCleanse`s new line of ...more popular than similar brands on the market.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Constuner studies have revealed that FreshCleanse`s new line of ...more popular than similar brands on the market.

ID [756002]

Constuner studies have revealed that FreshCleanse`s new line of ...more popular than similar brands on the market.

A. noticeable
B. noticed
C. notices
D. noficeably
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Noticeably (adv): đáng chú ý. đáng lưu tâm. thấy rð
Phân tích: Phía sau động từ “to be” đã có một tính từ là popular rồi nên bạn không điển thêm một tính từ vào đó nữa nên loại A và B. Chỗ đó cần một trạng từ đề bổ nghĩa cho tính từ. Đây là một vị trí quen thuộc của trạng tử “be adv adj”.
Dịch: Những nghiên cứu vẻ người tiêu dùng cho thấy dòng xà phòng mới của FreshCleanse được ưa chuộng đáng kế so với những thương hiệu tương tự trên thị trường.
nguyenkieuchauanh em k thấy có "to be " ở đây? đề bị thiếu ạ?
13 Tháng 8 lúc 12:31
captain2604 Thiếu r bỏ câu này thôi em
13 Tháng 8 lúc 12:41 Cảm ơn