Cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ cơ bản nào sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ cơ bản nào sau đây?

ID [304314]

Cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ cơ bản nào sau đây?

A.Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.
B.Đã đánh bại cả chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản.
C.Giải quyết được vấn đề về ruộng đất của nông dân.
D.Lật đổ được chế độ phong kiến Nga hoàng thối nát.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án D
Bình luận