Cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga đã thay đổi cục diện chính trị thế giới như thế nào?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga đã thay đổi cục diện chính trị thế giới như thế nào?

ID [304318]

Cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga đã thay đổi cục diện chính trị thế giới như thế nào?

A. Làm cho hệ thống tư bản chủ nghĩa không còn duy nhất.
B. Tạo tiền đề cho sự ra đời của các tổ chức vô sản quốc tế.
C. Bước đầu hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới.
D. Đã mở ra khuynh hướng giải phóng dân tộc cho châu Âu.
Lại Thị Lan
Đáp án A
Bình luận