Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975) của nhân dân Việt Nam thắng lợi là một sự kiện có tầm quan trọng quốc ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975) của nhân dân Việt Nam thắng lợi là một sự kiện có tầm quan trọng quốc ?

ID [756048]

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975) của nhân dân Việt Nam thắng lợi là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc vì đã

A. tạo ra tác động cơ bản làm sụp đổ trật tự thế giới hai cực Ianta.
B. góp phần làm thất bại âm mưu của Mĩ trong chiến lược toàn cầu.
C. tạo nên cuộc khủng hoảng tâm lý sâu sắc đối với các cựu binh Mĩ.
D. dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế - chính trị trầm trọng ở Mĩ.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN