Cuộc tổng bãi công chính trị ở Pêtơrôgrát ở Nga gắn liền với cuộc
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Vật lý: Chữa đề số 10 - Sách 35 đề.

Cuộc tổng bãi công chính trị ở Pêtơrôgrát ở Nga gắn liền với cuộc

ID [0]

Cuộc tổng bãi công chính trị ở Pêtơrôgrát ở Nga gắn liền với cuộc

A. cải cách về nông nô.
B. Cách mạng tháng Hai.
C. Cách mạng tháng Mười.
D. chiến đấu chống quân Đức.
Lại Thị Lan
Đáp án B
Bình luận