Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo (đầu năm 1930) xác định đường lối chiến lược?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo (đầu năm 1930) xác định đường lối chiến lược?

ID [756052]

Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo (đầu năm 1930) xác định đường lối chiến lược cách mạng của Đảng: “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” (SGK Lịch sử 12). Điều này chứng tỏ

A. vấn đề tư sản dân quyền cách mạng phải bao gồm cả cách mạng ruộng đất.
B. vấn đề tư sản dân quyền cách mạng không bao gồm cách mạng ruộng đất.
C. độc lập tự do là tinh thần của cách mạng.
D. vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN