Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là

ID [0]

Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là

A.chỉ đóng vào giữa trưa.
B.chỉ mở khi hoàng hôn.
C.đóng vào ban đêm và mở ra ban ngày.
D.đóng vào ban  ngày và mở ra ban đêm.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận