Đặc điểm nào sau đây sai với dao động cưỡng bức?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đặc điểm nào sau đây sai với dao động cưỡng bức?

ID [0]

Đặc điểm nào sau đây sai với dao động cưỡng bức?

A. Dao động ổn định của vật là dao động điều hoà.
B. Tần số của dao động luôn có giá trị bằng tần số của ngoại lực.
C. Biên độ dao động cưỡng bức tỉ lệ nghịch biên độ của ngoại lực.
D. Biên độ dao động đạt cực đại khi tần số góc của ngoại lực bằng tần số góc riêng của hệ dao động tắt dần.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án C
Bình luận
luannguyen2k1 Tại sao vậy ad
Trả lời 21 Tháng 6 lúc 7:28
reus98 vì Dao động cưỡng bức
-Đều xảy ra dưới tác dụng của ngoại lực.
- Dao động cưỡng bức khi cộng hưởng cũng có tần số bằng tần số riêng của vật
- Ngoại lực là bất kỳ, độc lập với vật
- Sau giai đoạn chuyển tiếp thì dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số f của ngoại lực
- Biên độ của hệ phụ thuộc vào F0 và |f – f0|
21 Tháng 6 lúc 8:5 Cảm ơn