Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị mới?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị mới?

ID [756072]

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị mới là

A. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Lê Duẩn được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất của Đảng.
B. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất của Đảng.
C. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Võ Nguyên Giáp được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất của Đảng.
D. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Tôn Đức Thắng được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất của Đảng.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN