Dạng 4. Ví dụ 3: Từ m kg gạo (chứa 75% khối lượng tinh bột) thực hiện quá trình lên men rượu với hiệu suất chung là 80%,?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Dạng 4. Ví dụ 3: Từ m kg gạo (chứa 75% khối lượng tinh bột) thực hiện quá trình lên men rượu với hiệu suất chung là 80%,?

ID [651156]

Từ m kg gạo (chứa 75% khối lượng tinh bột) thực hiện quá trình lên men rượu với hiệu suất chung là 80%, thu được 10 lít rượu 46o. Biết khối lượng riêng của rượu là 0,8 g/mL. Giá trị của m là

A. 3,600.
B. 10,800.
C. 6,912.
D. 8,100.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận