Dạng 5. Ví dụ 2: Tính khối lượng tối thiểu xenlulozơ và axit HNO3 cần dùng để sản xuất 1 tấn xenlulozơ trinitrat? (giả s?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: LỊCH SỬ THẾ GIỚI 1945 - 2000

Dạng 5. Ví dụ 2: Tính khối lượng tối thiểu xenlulozơ và axit HNO3 cần dùng để sản xuất 1 tấn xenlulozơ trinitrat? (giả s?

ID [651169]

Dạng 5. Ví dụ 2: Tính khối lượng tối thiểu xenlulozơ và axit HNO3 cần dùng để sản xuất 1 tấn xenlulozơ trinitrat? (giả sử hiệu suất các phản ứng là 100%).

A.
B.
C.
D.
Đáp án.
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN