Dạng 5. Ví dụ 2: Tính khối lượng tối thiểu xenlulozơ và axit HNO3 cần dùng để sản xuất 1 tấn xenlulozơ trinitrat? (giả s?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Dạng 5. Ví dụ 2: Tính khối lượng tối thiểu xenlulozơ và axit HNO3 cần dùng để sản xuất 1 tấn xenlulozơ trinitrat? (giả s?

ID [0]

Dạng 5. Ví dụ 2: Tính khối lượng tối thiểu xenlulozơ và axit HNO3 cần dùng để sản xuất 1 tấn xenlulozơ trinitrat? (giả sử hiệu suất các phản ứng là 100%).

A.
B.
C.
D.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án
Bình luận