Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể đơn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể đơn?

ID [51543]

Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể đơn?

A.Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.
B.Đảo đoạn.
C.Mất đoạn.
D.Lặp đoạn.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D Đột biến lặp đoạn làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể đơn. → Đáp án D.
Bình luận
meomeo2k - giải thik rõ hơn đc ko cô

Trả lời

trangHM Đây là 1 câu lý thuyết
Alen là trạng thái khác nhau của cùng 1 gen
Đột biến lặp đoạn là hiện tượng 1 đoạn NST lặp lại 1 lần hoặc nhiều lần
=> làm những alen trên đoạn lặp lặp lại giống nhau và cùng nằm trên 1 NST
VD : ABCD -> ABCDCD => 2 alen C và C cùng nằm trên 1 NST => chọn D