Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.

ID [26912]

Chọn phát biểu sai.

A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
B. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn.
C. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng, tần số dao động của hệ bằng tần số riêng của hệ dao động.
D. Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án D
Bình luận
koldbreaks Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức
19 Tháng 6 lúc 16:46