Dãy chuyển hóa nào sau đây không đúng ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Dãy chuyển hóa nào sau đây không đúng ?

ID [456668]

Dãy chuyển hóa nào sau đây không đúng ?

A. C2H2 image007.gifX3 image008.gifC6H6Cl6
B. Toluen image009.gifX4 image010.gifancol benzylic
C. Benzen image011.gifX1 image012.gifm-bromnitrobenzen
D. C3H6 image013.gifX2 image014.gifpropan-1,2-điol
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận