Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:

ID [654949]

Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là

A. Fructozơ, glixerol, anđehit axetic
B. Glucozơ, glixerol, axit fomic
C. Glucozơ, axit fomic, anđehit axetic.
D. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Nguyễn Trãi - Thanh Hóa - Lần 2 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C Giải: Loại A và B vì có glixerol.

Loại D vì có saccarozo ⇒ Chọn C

Bình luận