Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?

ID [0]

Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?

A.Polipropilen, xenlulozơ, nilon-7, nilon-6,6.
B.Polipropilen, polibutađien, nilon-7, nilon-6,6.
C.Polipropilen, tinh bột, nilon-7, cao su thiên nhiên.
D.Tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên, polibutađien.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B Giải: Tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên là polime thiên nhiên ⇒ loại A, C và D ⇒ chọn B.

Bình luận