Để điều chế m-nitrophenol từ benzen thì giai đoạn đầu tiên phải tiến hành phản ứng
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Để điều chế m-nitrophenol từ benzen thì giai đoạn đầu tiên phải tiến hành phản ứng

ID [0]

Để điều chế m-nitrophenol từ benzen thì giai đoạn đầu tiên phải tiến hành phản ứng

A.thế brom vào benzen (xúc tác Fe, đun nóng).
B.thế nitro vào benzen (đun với hỗn hợp HNO3 đặc + H2SO4 đặc, to).
C.thế brom vào benzen (ánh sáng khuếch tán).
D.ankyl hóa bằng CH3Cl (xúc tác AlCl3, to).
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận