Để sản xuất được 8 tấn gang có hàm lượng sắt 95%, cần dùng m tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 về khối lượng. Biết lượng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Để sản xuất được 8 tấn gang có hàm lượng sắt 95%, cần dùng m tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 về khối lượng. Biết lượng?

ID [60490]

Để sản xuất được 8 tấn gang có hàm lượng sắt 95%, cần dùng m tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 về khối lượng. Biết lượng sắt bị hao hụt trong quá trình sản xuất là 1%. Giá trị của m là

A.13,12.
B.13,25.
C.12,59.
D.10,60.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B Giải: m = 8 × 0,95 ÷ 56 ÷ 3 × 232 ÷ 0,99 ÷ 0,8 = 13,25 tấn ⇒ chọn B.

Bình luận
0849868884 - giái s v

Trả lời

0913991806 Do sản xuất được 8 tấn gang có hàm lương Fe là 95% nên ta có mFe= 8. 95/100= 38/5 tấn => nFe sản xuất được là: 19/140. Nhưng đây là nFe sau khi sản xuất được (tức bị hao hụt mất 1% lượng Fe trong Fe3O4 ban đầu) => bảo toàn nFe sau sản xuất được và nFe trong quặng tức trong Fe3O4 (không có 1% hao hụt)= 19/140 => nFe3O4(không có 1% hao hụt)= 19/140 / 3= 19/ 420 => tổng nFe3O4 trong quặng ban đầu dùng là: 19/420 : 99/100 = 95/ 2079 => mFe3O4= 10,6 gam => m= mFe3O4: 80/100= 13,25 tấn.