Để tạo giống mới bằng nguồn biến dị tổ hợp người ta đem lai hai giống có kiểu gen AaBbDD x AaBbdd, thu được F1. Sau đó ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Để tạo giống mới bằng nguồn biến dị tổ hợp người ta đem lai hai giống có kiểu gen AaBbDD x AaBbdd, thu được F1. Sau đó ?

ID [304469]

Để tạo giống mới bằng nguồn biến dị tổ hợp người ta đem lai hai giống có kiểu gen AaBbDD x AaBbdd, thu được F1. Sau đó cho F1 tự thụ phấn, số dòng thuần tối đa có thể được tạo ra là

A.4.
B.8.
C.6.
D.16.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BĐáp án B.
AaBbDD x AaBbdd → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)(1Dd).
F1 tự thụ phấn. Cơ thể dị hợp 3 cặp gen AaBbDd tự thụ phấn sẽ cho tối đa 23= 8 dòng thuần chủng.
Bình luận
0849868884 - S v mod

Trả lời