Để thủy phân hoàn toàn m gam este đơn chức X cần dùng vừa hết 200 ml dung dịch NaOH 0,25M, sau phản ứng thu được 2,3 gam?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Để thủy phân hoàn toàn m gam este đơn chức X cần dùng vừa hết 200 ml dung dịch NaOH 0,25M, sau phản ứng thu được 2,3 gam?

ID [645994]

Để thủy phân hoàn toàn m gam este đơn chức X cần dùng vừa hết 200 ml dung dịch NaOH 0,25M, sau phản ứng thu được 2,3 gam ancol và 3,4 gam muối. Công thức của X là

A. CH3COOCH3.
B. HCOOCH3.
C. CH3COOC2H5.
D. HCOOC2H5.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: ► Este đơn chức ⇒ nmuối = nancol = nNaOH = 0,2 × 0,25 = 0,05 mol.

Mmuối = 3,4 ÷ 0,05 = 68 (HCOONa); Mancol = 2,3 ÷ 0,05 = 46 (C2H5OH).

||⇒ X là HCOOC2H5chọn D.

Bình luận