Để xà phòng hóa 100 kg chất béo có chỉ số axit là 7 cần dung dịch chứa 14,18 kg NaOH. Khối lượng xà phòng chứa 28% chất ?
Để xà phòng hóa 100 kg chất béo có chỉ số axit là 7 cần dung dịch chứa 14,18 kg NaOH. Khối lượng xà phòng chứa 28% chất phụ gia thu được là
A. 143,7 kg
B. 14,37 kg
C. 413,7 kg
D. 41,37 kg

Đáp án A

HD• mKOH để trung hòa axit béo = 100000 x 7 = 700000 mg = 700 gam → nKOH = 12,5 mol.

nNaOH = 14180 : 40 = 354,5 mol → nNaOH để xà phòng hóa = 354,5 - 12,5 = 342 mol.

Giả sử triglixerit và axit béo tự do có dạng (RCOO)3C3H5 và RCOOH

RCOOH + NaOH \(\xrightarrow[]{t^o}\) RCOONa + H2O

-----------------12,5---------------------12,5

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH \(\xrightarrow[]{t^o}\) 3RCOONa + C3H5(OH)3

------------------------342------------------------114

Theo BTKL: mRCOONa = 100 + 14,18 - 12,5 x 18 x 10-3 - 114 x 92 x 10-3 = 103,467 kg.

Mà xà phòng chứa 28% chất phụ gia → mxà phòng = 103,467 : 72% ≈ 143,7 kg → Chọn A.