Để xà phòng hóa 100 kg một mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần 14,3 kg NaOH (Giả sử H = 100%). Chỉ số este và lượng x?
Để xà phòng hóa 100 kg một mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần 14,3 kg NaOH (Giả sử H = 100%). Chỉ số este và lượng xà phòng thu được là
A. 200,2 và mxà phòng = 82,335 kg.
B. 193,2 và mxà phòng = 82,335 kg.
C. 200,2 và mxà phòng = 103,495 kg.
D. 193,2 và mxà phòng = 103,495 kg.

Đáp án D

\(n_{NaOH}=357,5\Rightarrow e= x-a=\dfrac{56.357,5}{100}-7=193,2\)

\(n_{NaOH(1)}= n_{KOH(1)} = \dfrac{7.100}{56}= 12,5 \Rightarrow n_{H_2O}= 12,5\Rightarrow n_{C_3H_5(OH)_3} = \dfrac{(357,5-12,5}{3} = 115\)

\(m_{xp} = 100+14,3-\dfrac{12,5.18}{1000}-\dfrac{115.92}{1000}= 103,495\)

CHọn D (: