Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (5 – 1941) so với Luận cương chính trị (10 – 1930) c?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (5 – 1941) so với Luận cương chính trị (10 – 1930) c?

ID [756053]

Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (5 – 1941) so với Luận cương chính trị (10 – 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương là chủ trương

A. thành lập mặt trận của từng dân tộc, tôn trọng quyền tự quyết.
B. thành lập ở mỗi nước Đông Dương một đảng mácxít riêng.
C. từng bước hoàn thành triệt để nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.
D. thành lập các chính quyền của toàn thể nhân dân Việt Nam.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN