Điện phân dung dịch chứa x mol NaCl và y mol CuSO4 với điện cực trơ, màng ngăn xốp đến khi nước bị điện phân ơ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Điện phân dung dịch chứa x mol NaCl và y mol CuSO4 với điện cực trơ, màng ngăn xốp đến khi nước bị điện phân ơ?

ID [0]

Điện phân dung dịch chứa x mol NaCl và y mol CuSO4 với điện cực trơ, màng ngăn xốp đến khi nước bị điện phân ở 2 điện cực thì ngừng. Thể tích khí ở anot sinh ra gấp 1,5 lần thể tích khí ở catot ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa x và y là

A. x = 6y.
B. y = 1,5x.
C. x = 1,5y.
D. x = 3y.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải: Ở anot có Cl- và H2O có thể điện phân. Khí tạo ra là Cl2 và có thể có O2

Ở catot có Cu2+ và H2O có thể điện phân. Khí sinh ra chỉ là H2

Kết thúc điện phân, 2 cực đều sinh ra khí nên Cu2+ phải điện phân hết trước Cl. Hay x > 2y.

Phản ứng sẽ dừng lại khi Cl bị điện phân hết.

Như vậy, số mol e trao đổi sẽ là x mol ⇒ nH2 = \(\dfrac{x-2y}{2} \)

Theo đề bài: \( \dfrac{x}{2}=1,5. \dfrac{x-2y}{2}\) \(\Leftrightarrow\) x = 6y ⇒ Chọn A

Bình luận