Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, không có vách ngăn. Sản phẩm thu được gồm
Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, không có vách ngăn. Sản phẩm thu được gồm
A. H2, Cl2, NaOH.
B. H2, Cl2, NaOH, nước Giaven.
C. H2, Cl2, nước Giaven.
D. H2, nước Giaven.

Đáp án D

2NaCl + 2H2O \(\xrightarrow[]{dp}\) Cl2 + H2 + NaOH

Khi không có màng ngăn thì Cl2 tương tác với NaOH tạo nước gia ven

Cl2 +2 NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Đáp án D.