Điện trở suất của một quang điện trở làm bằng chất bán dẫn sẽ giảm đi nếu nó được chiếu sáng bằng ánh sáng thích hợp. Kế?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Điện trở suất của một quang điện trở làm bằng chất bán dẫn sẽ giảm đi nếu nó được chiếu sáng bằng ánh sáng thích hợp. Kế?

ID [0]

Điện trở suất của một quang điện trở làm bằng chất bán dẫn sẽ giảm đi nếu nó được chiếu sáng bằng ánh sáng thích hợp. Kết quả này là ứng dụng của hiện tượng

A.quang dẫn.
B.quang phát quang.
C.hóa phát quang.
D.điện phát quang.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận