Điều gì sẽ xảy ra nếu một protein ức chế của một operon cảm ứng bị biến tính làm cho nó không còn khả năng dính vào trìn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Điều gì sẽ xảy ra nếu một protein ức chế của một operon cảm ứng bị biến tính làm cho nó không còn khả năng dính vào trìn?

ID [657485]

Điều gì sẽ xảy ra nếu một protein ức chế của một operon cảm ứng bị biến tính làm cho nó không còn khả năng dính vào trình tự vận hành?

A. Các gen của operon được phiên mã liên tục.
B. Một cơ chất trong con đường chuyển hóa được điều khiển bởi operon đó được tích lũy.
C. Sự phiên mã các gen của operon giảm đi.
D. Nó sẽ liên kết vĩnh viễn vào promoter.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án A Chức năng của pr ức chế là bám vào vùng vận hành ngăn cản quá trình phiên mã khi môi trường không có lactozo để k tổng hợp sản phầm của gen cấu trúc . Khi pr ức chế bị đột biến k bám dc vào vùng vận hành nữa thì gen cấu trúc được phiên mã và tổng hợp sản phẩm liên tục.
Bình luận