Điều khẳng định nào sau đây là sai khi nói về bản chất của ánh sáng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Điều khẳng định nào sau đây là sai khi nói về bản chất của ánh sáng?

ID [0]

Điều khẳng định nào sau đây là sai khi nói về bản chất của ánh sáng?

A.Ánh sáng thể hiện tính chất sóng qua hiện tượng giao thoa ánh sáng.
B.Ánh sáng thể hiện tính chất hạt qua hiện tượng quang phát quang.
C.Ánh sáng có tần số càng cao thì tính chất sóng của ánh sáng càng rõ nét.
D.Ánh sáng có bước sóng càng ngắn thì tính chất hạt của ánh sáng càng rõ nét.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C1e.png
Bình luận