Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Điều nào sau đây là sai khi nói về động lượng

Điều nào sau đây là sai khi nói về động lượng

A. Động lượng là đại lượng vec tơ.

B. Động lượng xác định bằng tích khối lượng của vật và vận tốc của vật ấy.

C. Động lượng có đơn vị kg m/s2

D. Trong hệ kín, động lượng của hệ là đại lượng bảo toàn.

Đáp án C