Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Đô thị hóa là một quá trình :

Đô thị hóa là một quá trình :

A. Tích cực

B. Tiêu cực

C. Tích cực nếu gắn với công nghiệp hóa

D. Tiêu cực nếu qui mô của các thành phố quá lớn

Đáp án C