Đoạn mạch xoay chiều nào sau đây không tiêu thụ công suất?
Đoạn mạch xoay chiều nào sau đây không tiêu thụ công suất?
A. Đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm
B. Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp
C. Đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm
D. Đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện

Đáp án A