Doctors believe there is better in this modern world of ours to try to prevent illnesses than to rely on medicines to cu?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Doctors believe there is better in this modern world of ours to try to prevent illnesses than to rely on medicines to cu?

ID [260819]

Doctors believe there is better in this modern world of ours to try to prevent illnesses than to rely on medicines to cure them.

A. Doctors
B. there is
C. of ours
D. to
Lại Thị Lan
Đáp án B
Bình luận
annguy221 Sửa thế nào vậy
10 Tháng 5 lúc 15:32
duongtuoi => it is
10 Tháng 5 lúc 16:19 Cảm ơn
0974180828 sửa thành there was đúng ko
28 Tháng 5 lúc 0:43
alivepool99 there -> it
28 Tháng 5 lúc 7:45 Cảm ơn
tranlevyha Sao lại sửa thành it is vậy?
16 Tháng 6 lúc 21:16
captain2604 Cần chủ ngữ giả chứ không cần liệt kê.
17 Tháng 6 lúc 7:48 (1) Cảm ơn