Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Đơn vị đo mức cường độ âm là:

Đơn vị đo mức cường độ âm là:

A. Oát trên mét (W/m)

B. ben (B)

C. Niutơn trên mét vuông (N/m2)

D. Oát trên mét vuông (W/m2)

Đáp án B

Đơn vị đo mức cường độ âm là Ben (B)