Đồng bằng nước ta được chia thành hai loại là
Đồng bằng nước ta được chia thành hai loại là
A. đồng bằng phù sa sông và đồng bằng pha cát ven biển.
B. đồng bằng thấp và đồng bằng cao.
C. đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển.
D. đồng bằng phù sa mới và đồng bằng phù sa cổ.

Đáp án C