Don’t worry! He’ll do the job as as possible.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Don’t worry! He’ll do the job as as possible.

ID [755998]

Don’t worry! He’ll do the job as _________ as possible.

A. economical
B. economically
C. uneconomically
D. beautifully
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Đáp án B
Kiến thức: V + trạng từ
=>loại A Uneconomically: không tiết kiệm
Econimically: tiết kiệm Beautifully: xinh đẹp
Tạm dịch: Đừng lo lắng! Anh ấy sẽ làm công việc đó một cách tiết kiệm nhất có thể.