Don’t you think we should reserve a table in ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Don’t you think we should reserve a table in ?


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Null

ID [755958]

Don’t you think we should reserve a table in __________?

A. ahead
B. advance
C. before
D. early
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Cấu trúc: in advance: trước
Tạm dịch: Bạn có nghĩ là chúng ta nên đặt bàn trước không?