Dùng cônsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội. Cho các thể tứ bội trên giao phấn vớ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Dùng cônsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội. Cho các thể tứ bội trên giao phấn vớ?

ID [638891]

Dùng cônsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội. Cho các thể tứ bội trên giao phấn với nhau, trong trường hợp các cây bố mẹ giảm phân bình thường, tính theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là

A. 1AAAA : 4AAAa : 6AAaa : 4Aaaa : 1aaaa.
B. AAAA:  8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa. 
C. 1AAAA : 8AAAa : 18Aaaa : 8AAaa : 1aaaa.
D. 1AAAA : 8AAaa : 18AAAa : 8Aaaa : 1aaaa.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án B
Bình luận
tain389 1:8:16:8:1 chứ nhỉ ???
Trả lời 12 Tháng 6 lúc 16:10
ninhduong 18 đúng rồi bạn!
(1AA : 4Aa : 1aa) x (1AA : 4Aa : 1aa) ➡ Nhân ra là thấy
12 Tháng 6 lúc 19:54 Cảm ơn