Dùng cônsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội. Cho các thể tứ bội trên giao phấn vớ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Dùng cônsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội. Cho các thể tứ bội trên giao phấn vớ?

ID [0]

Dùng cônsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội. Cho các thể tứ bội trên giao phấn với nhau, trong trường hợp các cây bố mẹ giảm phân bình thường, tính theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là

A.1AAAA : 4AAAa : 6AAaa : 4Aaaa : 1aaaa.
B.AAAA:  8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa. 
C.1AAAA : 8AAAa : 18Aaaa : 8AAaa : 1aaaa.
D.1AAAA : 8AAaa : 18AAAa : 8Aaaa : 1aaaa.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
tain389 - 1:8:16:8:1 chứ nhỉ ???

Trả lời

ninhduong 18 đúng rồi bạn!
(1AA : 4Aa : 1aa) x (1AA : 4Aa : 1aa) ➡ Nhân ra là thấy